Borlotto Xingjiang Origin

Borlotto Xingjiang Origin

Fagioli Inner Mongolia
Lamon
Fagioli Cranberry Vine
Fagioli Pinto Beans
Fagioli Cranberry Bush
Fagioli Tipo Ovale
Borlotto Huanan
Fagioli Tipo Saluggia